Regionaal adaptatieplan Waasland goedgekeurd

De elf betrokken gemeenten (Sint-Niklaas, Beveren, Temse, Waasmunster, Stekene, Sint-Gillis-

Waas, Lokeren, Kruibeke, Moerbeke, Hamme en Zwijndrecht) beslisten in het voorjaar van 2020

om samen als groep de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant 2030 te onderschrijven.

Concreet betekent dit dat de projectpartners zich engageerden tot het opmaken van één

regionaal actieplan (= joint SECAP). Zo engageerden alle elf gemeenten zich om de CO2

reductiedoelstelling van 40 % tegen 2030 te behalen, alsook om maatregelen te treffen om de

effecten van de klimaatverandering te verzachten (adaptatie).

 

In hun rol van territoriale coördinatoren engageerden de provincie en Interwaas zich om de

gemeenten te ondersteunen bij de opmaak en de uitvoering van het actieplan voor duurzame

energie en klimaat (Sustainable Energy and Climate Action Plan of SECAP) en bij het uitwerken

van een regionale strategie en gezamenlijke klimaatacties voor de Wase regio. De Provincie

Oost-Vlaanderen begeleidt de opmaak van het regionaal adaptatieplan. Interwaas staat in voor

de opmaak van het mitigatieplan. Streefdoel is om in juni 2022 het klimaatplan voor de regio in

te dienen bij Europa.

 

In juni 2020 schreef de provincie een studieopdracht uit voor de opmaak van het regionaal

adaptatieplan voor de Wase regio. De opdracht werd in augustus 2020 gegund aan Sweco

Belgium.

 

Het 'Regionaal adaptatieplan Waasland' vertrekt van zes strategische doelstellingen namelijk:

1. Waasland ontharden;

2. ruimte voor water creëren en verdroging tegengaan;

3. koel wonen, werken en verblijven;

4. versterken ecologisch netwerk;

5. bossen beschermen, versterken en uitbreiden;

6. regionale ondersteuning van lokaal adaptatiebeleid.

 

Aan de zes strategische doelstellingen worden regionale maatregelen opgehangen om de

risico’s en kwetsbaarheden in het Waasland aan te pakken.

 

Het regionaal klimaatadaptatieplan bevat volgende delen:

- risico- en kwetsbaarheidsanalyse Waasland

- samenvatting risico- en kwetsbaarheidsanalyse Waasland

- regionaal klimaatadaptatieplan Waasland

- manifest.