Stad Sint-Niklaas ondertekent het Europese Burgemeestersconvenant

Sint-Niklaas gaat een klimaatengagement aan met Europa. De stad wil tegen 2020 minstens 20% CO2 minder uitstoten. Bijkomend heeft de stad de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. Hoe die klimaatneutrale stad er zal uitzien weten we nog niet. Zeker is wel dat er veel zuiniger zal worden omgegaan met energie, dat er veel sterker zal worden ingezet op alternatieve vormen van energie en bovenal: een klimaatneutrale stad zal garant staan voor meer levenskwaliteit en comfort, meer groen, minder drukte en lawaai, meer ruimte en tijd voor sociale interacties, plaats voor een duurzame lokale economie...
 
 Op 28 februari 2014 trad Sint-Niklaas officëel toe het Europese Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). Hierbij engageert de stad zich om:
-     te streven naar een vermindering van de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 20 % tegen 2020;
-     binnen het jaar na ondertekening een CO2-nulmeting van het grondgebied op te maken, de basis voor het klimaatplan;
-     binnen een jaar na ondertekening een klimaatplan in te dienen bij het Europese ‘Covenant of Mayors office’ met daarin het ambitieniveau van de CO2-vermindering en een overzicht van maatregelen nodig om de gestelde ambitie te realiseren;
-     het middenveld en de burger te betrekken bij het opstellen en uitwerken van het klimaatplan;
-     tweejaarlijks over de acties te rapporteren in een voortgangsrapport;
-     personeel in te zetten om de acties uit te voeren;
-     ervaring en knowhow met andere besturen, stakeholders, de burger, … te delen.
 
De stad Sint-Niklaas ondertekende het Burgemeestersconvenant gelijktijdig met de steden Dendermonde en Aalst. De burgemeesters, schepenen en de deputé van Sint-Niklaas, Dendermonde en de Provincie Oost-Vlaanderen gingen hiervoor met de trein en met de fiets naar Aalst.